СЕРВИС

Во рамките на нашата продажна програма на Markem-Imaje и SMC, на своите клиенти им ги обезбедуваме следните услуги:

Пред инсталација

 • Технички консултации и разработување на технички решенија
 • Печатење на мостри со цел одбирање на соодветниот тип на мастило
 • Демонстрации и проби на лице место(на производствената линија кај клиентот)

При монтажа

 • Техничка помош и инсталација
 • Обука на операторите кои ќе работат со принтерот
 • Инсталација на дополнителна опрема со принтерот

Пост-инсталациони услуги

 • Испорака на консумативи и резервни делови до производствената или магацинската база на клиентот
 • Ефективни програми за мониторинг и превентивно одржување на секоја машина на територијата на Македонија
 • 24 часовен сервис во и вон гаранција
 • Превентивно одржување
 • Телефонска поддршка 24/7

Сервисна поддршка

 1. Консултација по телефон
 • Инструкции за програмирање и внесување на натписи
 • Помош при стартување на принтерот
 • Дијагностицирање на проблеми
 1. Планирани сервисни интервенции
 2. Итен сервис

Сервисни договори

Компанијата Интерстаб инженеринг им овозможува на своите клиенти склучување на флексибилни  сервисни договори со фиксирано време за реакција, вклучена бесплатно превентивно одржување и  претходно утврдени цени за сервисен час, консумативи и резервни делови.

Обука

Специјално разработени програми за обука на персоналот на клиентот, Интерстаб инженеринг предложува специјални тренинзи за оператори и инженери на компании кои ги користат принтерите на Markem-Imaje и пневматиката на SMC.