• Компакт

Компакт – со квадратен или правоаголен пресек, со канали за монтажа на сензорите на 3 или 4 страни од куќиштето, со засилена клипница и подобрено водење, со пригушување на крајот од одот како и кај стандардните цилиндри

Leave a Reply