1.4 Пригушници

Пригушници – од пластмаса, лесни и компактни со ефект на пригушување од 30 dB. Метални и пригушници изработени од синтерувана бронза со ефект на пригушување од 13 dB до 40 dB.

Leave a Reply