Сушачи/Ладилници

Сушачи / Ладилници – Конструкција според најнови технички стандарди, со едноставно управување и приказ, разладно средство FKW134a и FKW407C кои не се штетни за околината и озонот. Прецизна контрола на температурата и влагата во воздухот.

Leave a Reply